Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Garantiinformation för konsumenter

Elgigantens begränsade produktgaranti

Allmän beskrivning

Elgiganten AB ("Elgiganten") en begränsad produktgaranti för konsumenter som har köpt en produkt såld av Elgiganten. Krav på garantiservice ska då också framställas av konsumenten till Elgiganten. Konsumentens rättigheter under garantin (garantitid och garantiservice) är de som gäller i det land där kravet på garantiservice framställs. Notera att denna garanti är en frivillig garanti som ger rättigheter i tillägg till, och som inte påverkar, dennes rättigheter under tillämplig nationell konsumentköprättslig lagstiftning.

Den begränsade garantin gäller alltså inte för produkter som är köpt på andra ställen än Elgiganten.

Du kan läsa mer om den begränsade garantin längre ner på denna sida.

Erbjudanden av mer tidsbegränsad/tillfällig karaktär som innebär förlängning eller utökande av garantin är landsspecifika och kan inte åberopas i andra länder än det/de specifika land där erbjudandet gäller.

Detta är bara information till konsumenten och ska inte tolkas som ett eget garantiavtal.

Garantiperiod, omfattning mm

Garantins längd, omfattning och avgränsningar finns specificerade på det producentgarantikort som vanligtvis medföljer produkten, samt på kvittot till produkten. Du hittar också information om tillämplig garantiperiod för respektive produktgrupp ovan. Exempelvis omfattar garantin så kallade ursprungsfel. Vid bekräftad garantiskada kommer Elgiganten att reparera eller byta ut den defekta produkten. Elgiganten beslutar vilken av dessa åtgärder som skall utföras. Om felet/skadan inte täcks av garantin, kan du bli belastad kostnaden för inspektion och få ett erbjudande på reparation.

För närmare information om relevant garanti, se det medföljande producentgarantikortet. Notera att garantin normalt sett t ex inte omfattar följande:

• Tapp-, fuktskador eller annan yttre åverkan*

• Skada som orsakats av felaktig användning av produkt, t ex i strid med producents instruktioner

• Skada orsakad av felaktig installation av produkten

• Garantiservice av produkt som saknar serienummer

• Användning av produkten inom ramen för affärsverksamhet

* För särskilda produkter som producenter från tid till annan marknadsför med särskilda egenskaper, t ex att de tål fukt eller annan yttre påverkan, gäller inte sådana eventuella undantag i garantin som direkt strider mot producentens marknadsföring eller andra utfästelser som producenten gör i produktmanualer eller produktspecifikationer. Garantin gäller dock fortsatt inte för skada som orsakats av felaktig användning av en produkt, t ex i strid med producentens instruktioner, för reparation av en produkt som installerats felaktigt, för reparation av en produkt som saknar serienummer, eller för sådan annan rimlig begränsning av garantin som framgår av produktens gällande garantivillkor.

Åberopa garantin

För att åberopa garantin behöver du:

• Åberopa garantin inom Produktens garantiperiod som startar vid tidpunkten för första köpet av produkten.

• Uppvisa det ursprungliga inköpsbeviset, t.ex. i form av originalinköpskvitto eller annan inköpshandling. Av inköpsbeviset måste framgå när produkten ursprungligen köptes av en konsument, namn på återförsäljaren samt modell- eller produktnummer.

• Visa att produktens skada omfattas av villkoren i garantin (se medföljande producentgarantikort)

• Om produkten lämnas in för garantiservice måste du meddela eventuell PIN-kod och lösenordsskydd avseende produkten, och det är även ditt ansvar att ta back-up på din information innan produkten lämnas in. Elgiganten är inte ansvariga för eventuella förluster av data som är sparad på inlämnade produkter.

Vilken servicetyp som erbjuds samt vart du kan vända dig för att åberopa garantin finns specificerat ovan.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen reglerar förhållandet mellan dig som konsument och den återförsäljare som du köpt produkten av. Elgigantens garantier påverkar inte och gäller i tillägg till dina (konsumentens) rättigheter enligt lag, t ex reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Besök gärna Konsumentverkets hemsida (www.ko.se) för att se vad du som konsument har för rättigheter och skyldigheter.

Kontakta oss

Om du har frågor, kan du ta elektronisk kontakt med Elgiganten Support eller skicka brev som du har märkt med ATTENTION CCC SE till Elgiganten A/S, Arne Jacobsens Allé 15 8. sal, 2300 Copenhagen, Danmark.

Senast uppdaterad 2017-12-07 12:08:28