Hoppa över till innehållet Hoppa över till navigationsmenyn

Allmänt

01. Elgiganten Sverige AB erbjuder återförsäljningstjänster till företag (Elgiganten B2B). När ni köper varor från Elgiganten AB är ni införstådda med att ni köper i egenskap av företag och för affärsändamål. Elgigantens ansvar beskrivs mer detaljerat under punkt 26-29 nedan, men som företagskund, är inte köp gjorda hos Elgiganten B2B skyddade av Konsumentköplagen eftersom den inte är tillämplig på försäljning till företag.

02. Vi bedriver försäljning enbart enligt dessa köpvillkor. Övriga villkor, inklusive sådana som kan bifogas vid er beställning, kommer att nekas i sin helhet. Vi är inte skyldiga att godta någon beställning som ni lägger hos oss, eller att erbjuda kredit. Vänligen se www.elgiganten.se för den senaste versionen av villkoren (se punkt 42). 

03. Varor och tjänster erbjuds efter tillgång och kan avvika från vad som utannonserats.

04. Ert företag har det fulla ansvaret för huruvida produkterna möter era behov. Vi ansvarar inte för rekommendationer eller råd avseende ert beslut.

05. Även fast att vi regelbundet genomför kontrollerför att undvika fel, vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att neka eller stoppa beställningar av produkter som visats på vår hemsida eller i annat marknadsföringsmaterial med felaktigt pris eller annan felaktig information. Inget bindande avtal ska anses ingånget förrän vi har mottagit er beställning. Skulle vi göra ett misstag ger vi er möjligheten att antingen (i) häva beställningen och erhålla återbetalning av eventuella förbetalda belopp, och/eller (ii) lägga en ny beställning med det korrekta priset/med korrekta villkor.

tillbaka till toppen

Priser och betalningsvillkor

06. Våra priser i marknadsföringskanaler eller på webben inkluderar inte moms såvida det inte uttryckligen anges. När ni lägger er beställning kan priser på produkterna ha ändrats från de marknadsförda priserna. Kontrollera alltid att priset är det rätta på varorna innan ni beställer.

07. Vi accepterar betalning via banköverföring samt med de flesta bank- och kreditkort. Betalning med bank- och kreditkort sker vid beställning och inte när ni mottar era varor. Vi accepterar kontant betalning enbart i våra fysiska butiker.

08. Varor köpta på kredit skall betalas senast 30 dagar från vårt fakturadatum. Vi förbehåller oss rätten att upphäva rätten till kredit när som helst och av vilken anledning som helst. Vid utebliven betalning av förfallen faktura ska, utöver andra rättigheter och för oss tillgängliga åtgärder, samtliga fakturor anses förfallna och debiterbara (oavsett om de är utestående eller inte). Vi förbehåller oss rätten att dela kundkredithistorik med relevanta kreditgivningsinstitut. Vi förbehåller oss även rätten att kontrollera ert företags kreditvärdighet med relevant kreditgivningsinstitut innan vi beviljar er kredit samt att kontrollera kreditkortsinnehavaren eller leveransadressen. 

09. Produkterna förblir vår egendom tills ni erlagt full betalning för samtliga varor samt att andra avgifter eller skulder enligt annat avtal eller överenskommelse reglerats. Ni accepterar att när som helst ge oss tillträde till ert område där varorna lagras så att vi kan hämta dessa och sälja dem vidare i det fall betalning för varorna uteblir. Till det att äganderätten övergår till er ska ni (i) hålla varorna åtskilda från era övriga inventarier, klart identifierbara som vår egendom; (ii) inte ta bort varumärken eller annan identifikationsmärkning; (iii) hålla varorna fullt försäkrade mot förlust, skada eller förstörelse; (iv) inte sälja, överlåta, inteckna eller pantsätta produkterna. Detta gäller samtliga varor vi tillhandahåller er och samtliga transaktioner mellan oss och er.

10. Vid samtliga försenade betalningar har vi enligt räntelagen rätt att kräva dröjsmålsränta och har i och med detta avtal rätt att ta ut påminnelseavgift för dessa i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

tillbaka till toppen

Leverans

11. Vi debiterar för all frakt. Beställningar mottagna på vardagar före 14.00 behandlas normalt samma dag. Beställningar lagda på helger eller helgdagar behandlas normalt nästkommande arbetsdag. Lagervaror levereras normalt inom två arbetsdagar efter behandling. Standardleverans förutsätter avlämning vid reception på bottenplan eller i butiksytor. Vänligen meddela oss i förväg om ni har särskilda leveransbehov – dessa kan komma att debiteras extra. Vi gör vårt bästa för att möta den med er överenskomna leveranstiden men vi tar inte ansvar för eventuella förseningar. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela er om eventuella leveransförseningar och bekräfta en ny leveranstid.

12. Om varorna inte anländer eller leveransen är inkomplett, om det är fel varor eller om varorna är skadade när ni öppnar förpackningarna måste ni reklamera hos kundtjänst inom 30 dagar från mottagandet eller förväntad leverans. Telefon 0771-115 115 eller e-post hello@giganten.se.

13. Risken övergår till er vid leveransen i enlighet med EXW Incoterms 2010. Efter leverans ansvarar ni för att skydda och försäkra varorna mot förlust, skada eller förstörelse.

tillbaka till toppen

Avbeställning

14. Ni kan inte avbeställa en lagd beställning efter att varorna skickats, om ni inte fått skriftligt godkännande av vår behörige försäljningsrepresentant.

tillbaka till toppen

Returer och fel

15. Alla våra varor säljs till er enligt tillverkarens garanti, om sådan finns. Vi accepterar returer av felaktiga varor som anmälts till oss inom 30 dagar efter leverans, med förbehåll för villkoren i tillverkarens garanti.

16. Elgiganten lämnar hela 30 dagars öppet köp. En oönskad produkt kan returneras inom 30 dagar efter leverans, oavsett om varan packats upp eller om den är oanvänd. Efter dessa 30 dagar kan ni inte längre returnera oönskade varor.

17. Om ni returnerar varor, se till att ni har säkerhetskopierat och/eller på lämpligt sätt tagit bort era uppgifter från varorna. Vi ansvarar inte för uppgifter som försvinner eller lämnas på utrustning. Avtal där detta villkor avtalas bort är ogiltigt. Ingen anställd har behörighet att ingå sådant avtal.

18. Observera att vi inte accepterar returer av vissa särskilda varor, förbrukningsartiklar, öppnad förpackad mjukvara (om den inte är felaktig), förladdade/nedladdade programvarulicenser (om de inte är felaktiga) eller produkter som ni i förhand samtycker till att de inte ska kunna avbeställas eller returneras (om de inte är felaktiga).

19. Skulle ni vara missnöjda med några tjänster som vi har tillhandahållit måste ni omedelbart anmäla detta till oss skriftligen (och i alla fall inom 30 dagar efter det att tjänsterna slutförts) och vårt enda ansvar gentemot er ska vara att kostnadsfritt omleverera eventuella felaktiga tjänster till er.

20. Utan att det påverkar punkt 29 nedan, utgör åtgärderna beskrivna i detta avsnitt om returer och fel era enda och exklusiva rättsmedel för eventuella problem som uppstår med de varor/tjänster som vi tillhandahåller.

tillbaka till toppen


Garanti

21. Tillverkarens garanti gäller för alla varor som vi säljer. Vänligen notera att vi inte tillhandahåller egna garantier för varorna och att övriga garantier eller utfästelser, såväl uttryckliga som underförstådda, härmed exkluderas i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Vi kan dock tänka oss att sälja en ytterligare extra garanti till er för att komplettera tillverkarens garanti. Observera att för hushållsapparater och varor som är avsedda för hemmabruk, om dessa används för kommersiella ändamål kan det medföra att tillverkarens garanti blir ogiltig.

tillbaka till toppen

Utförsäljning/andrahandslager

22. En B-standardprodukt utgör en produkt som erbjuds av Elgiganten AB för ett rabatterat pris jämfört med dess originalpris och där varorna tidigare har använts eller öppnats, saknar delar eller vars förpackning är skadad. Därtill, vissa av dessa kan ha reparerats. Detaljerad information om sådana varors status går att finna på relevant hemsida. Elgiganten AB garanterar inte att beskrivningen av en B-standardprodukts status är korrekt i relation till produkten. Sådana produkter säljs i befintligt skick utan garanti från företaget, utöver den kvarvarande garantin från tillverkaren (om tillämpligt).

tillbaka till toppen

Gåvor

23. Ibland erbjuder vi gratis presentreklamgåvor. Vänligen meddela oss om ni inte vill ta emot sådana.

tillbaka till toppen

Telefonsamtal

24. Ibland övervakar vi eller spelar in telefonsamtal i utbildnings- och säkerhetssyften. Ni har härmed accepterat att sådan övervakning eller inspelning kan förekomma.

tillbaka till toppen

Hävning och uppsägning

25. Elgiganten AB förbehåller sig rätten att ställa in utestående beställningar av varor och/eller upphöra med tillhandahållandet av tjänster eller säga upp dem med omedelbar verkan (utan ansvar gentemot er) om något av följande inträffar:

• Ni underlåter att betala förfallen skuld till Elgiganten AB i rätt tid

• Ni har gett falsk eller vilseledande information till Elgiganten AB

• Ni är insolventa

• Ni har gjort er skyldiga till väsentligt avtalsbrott

• Avbeställningsbestämmelserna enligt något leasingavtal som ni ingått åberopas av det relevanta leasingbolaget.

tillbaka till toppen

Ansvarsbegränsning

26. Elgiganten AB:s ansvar gentemot er är inte begränsat i fall av bedrägeri, bedrägligt beteende, personskada eller dödsfall som orsakats av vår försummelse eller av våra anställda, agenter eller underleverantörer.

 

27.  Vi accepterar retur av felaktiga varor i 30 dagar från leveransdatumet (se punkt 15) och vårt ansvar kommer att begränsas till reparation eller omleverans av varorna eller omleverans av eventuella felaktiga tjänster, (se punkt 20).

 

28. Utan att det påverkar punkt 26 ovan tar vi inget ansvar (och avsäger oss härmed allt ansvar) för särskilda-, indirekta- eller följdförluster av någon art eller för utebliven vinst, inkomstförlust, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller korruption av data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller anseende (och i varje enskilt fall, oavsett om denna bedömds som direkt eller indirekt förlust och oavsett hur förlusten uppstår, inbegripet avtalsbrott eller oaktsamhet).

 

29. Utan att det påverkar punkt 26 ovan är Elgiganten AB:s ansvar gentemot er för skada på materiell egendom som direkt beror på företagets vårdslöshet eller vårdslöshet av våra anställda, agenter eller underleverantörer begränsat till högst SEK 1 000 000 avseende en händelse eller serie av händelser.

 

30. Utan att det påverkar punkterna 26 och 28 och med förbehåll för punkt 29 ska Elgiganten AB:s maximala sammanlagda ansvar gentemot er enligt detta avtal vara begränsat till värdet av de varor eller tjänster som ger upphov till fordran. Parterna är överens om att punkterna 26 till 29 är rimliga med tanke på övriga åtgärder som erbjuds enligt dessa försäljningsvillkor.

tillbaka till toppen

Händelser bortom Elgiganten AB:s rimliga kontroll

31. Elgiganten AB ansvarar inte för eventuella dröjsmål i utförande, bristande utförande eller leverans eller felaktig prestanda eller leverans av varor eller tjänster om sådan försening eller fel beror på omständigheter bortom Elgiganten AB:s rimliga kontroll.

tillbaka till toppen

Lag

32. På detta avtal och eventuella avtal som träffas till följd av detta ska svensk lag gälla och Stockholms tingsrätt har exklusiv behörighet i alla frågor (vare sig det är baserat på avtalsrättsliga eller icke-avtalsrättsliga rättigheter och skyldigheter).

tillbaka till toppen

Avståenden

33. Parts överseende, dröjsmål eller eftergift med att tillämpa bestämmelserna i detta avtal ska inte påverka eller begränsa dennes rättigheter, inte heller ska ett avstående från dess rättigheter i samband med ett brott mot detta avtal verka som ett avstående avseende eventuella efterföljande avtalsbrott.

tillbaka till toppen

Förhållande

34. Ingenting i detta avtal skapar ett joint venture, delägande eller agentförhållande mellan parterna. Med undantag för vad som uttryckligen godkänns enligt detta avtal, har ingen av parterna befogenhet att representera eller ge någon rätt att ingå avtal för den andra partens räkning. Ingen av kundens anställda ska tolkas vara anställd hos Elgiganten AB enbart med stöd av detta avtal eller utförandet av Elgiganten AB:s skyldigheter enligt detta avtal.

tillbaka till toppen

Särskiljbarhet

35. Skulle hela eller någon del av en bestämmelse i detta avtal visa sig vara olaglig eller ogenomförbar, fortsätter de övriga bestämmelserna i detta avtal och resten av villkoren att gälla i sin helhet.

tillbaka till toppen

Tredjepartsrättigheter

36. Detta avtal skapar inte, och ger inte heller några rättigheter eller förmåner som kan verkställas av någon person som inte är part i detta avtal.

tillbaka till toppen

Uppdrag och underleverantörer

37. Ni får inte överlåta era rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan vårt skriftliga samtycke. Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att utföra några eller samtliga av våra skyldigheter enligt avtalet, och i de fall vi gör det kommer vi att vara ansvariga för deras handlingar och försummelser gentemot er i enlighet med detta avtal. Vi kan med föregående skriftligt meddelande till er, överlåta våra rättigheter och skyldigheter till tredje part.

tillbaka till toppen

Hela avtalet

38. Detta avtal, tillsammans med eventuella avtalsdokument vi tillhandahåller er, utgör parternas avtal i sin helhet. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal ersätter och upphäver detta avtal alla tidigare avtal, uttalanden, utfästelser, överenskommelser, förhandlingar och diskussioner, såväl muntliga som skriftliga, mellan parterna. Var och en av parterna bekräftar och godkänner att de vid ingången av detta avtal inte förlitar sig på uttalande, utfästelse, garanti eller överenskommelse som gjorts före detta avtal såvida det/n inte införlivats i detta avtal. Var och en av parterna är överens om att när de har ingått detta avtal har de inte förlitat sig på (eller ingått avtalet på grund av) uttalanden som gjorts före detta avtal.

tillbaka till toppen

Ändringar

39. Om endera parten vill göra några ändringar i detta avtal eller de underliggande villkoren i avtalet för varor eller tjänster, måste detta avtalas om skriftligen av en behörig företrädare för varje part.

40. Den senaste versionen av dessa försäljningsvillkor finns på Elgiganten AB:s hemsida (www.elgiganten.se). Vi förbehåller oss rätten att, från tid till annan, ändra våra försäljningsvillkor och om vi gör det uppdaterar vi versionen på vår hemsida. Varje gång ni beställer från vår hemsida anses ni ha accepterat den senaste versionen av våra villkor på hemsidan som visas innan ni skickar er beställning.

tillbaka till toppen

Meddelanden

41. Eventuella meddelanden som krävs enligt detta avtal måste göras skriftligen, på svenska och skickas till berörd parts adress, eller annan adress som har anmälts till den andra parten i enlighet med denna punkt 41. Meddelandet ska överlämnas personligen, skickas som rekommenderat brev eller motsvarande och i det fall leverans inte sker personligen (då det annars anses mottaget vid leveransen) anses det ha mottagits tre arbetsdagar efter dagen för avsändandet. I denna punkt betyder "arbetsdagar" måndag till fredag med undantag för helgdagar i Sverige.

tillbaka till toppen

Tid för fullgörande

42. Vi gör alltid vårt bästa för att möta den med er överenskomna leveranstiden för varorna och tjänsterna. Tiden ska dock inte vara det väsentliga. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela er om vi tror att vårt utförande av något skäl kommer att bli försenat. Vi tar inget ansvar gentemot er för fall då vårt utförande av avtalet blir försenat på grund av era egna eller era anställdas, agenters eller entreprenörers handlingar och försummelser.

tillbaka till toppen

Immateriella rättigheter

43. Vi (och/eller våra licensgivare) behåller alla rättigheter, äganderätter och intressen i alla immateriella rättigheter i varor, programvara eller tjänster som vi tillhandahåller er enligt detta avtal. Eventuella immateriella rättigheter som skapats i samband med tjänsterna ska tillhöra Elgiganten AB och/eller våra licensgivare.

 

GDPR

44. Elgiganten processes personal data in order to facilitate orders from our customers. In this context both Elgiganten and the customer determine the purposes and means of processing and are separate controllers. The Parties shall each comply with their respective obligations under the data protection legislation when processing shared data pursuant to the terms, and none of the parties shall be responsible towards the other for compliance according to the data protection regulation. Due to both parties are separate controllers no data protection agreement is required.

tillbaka till toppen

Företagsuppgifter

Elgiganten AB
Esbogatan 12, 164 29 Kista,
Organisationsnummer: 556471-4474

tillbaka till toppen