Logo Elgiganten
Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Elgiganten Cloud - Användarvillkor

Här finner du information om användarvillkoren för tjänsten Elgiganten Cloud.

Användarvillkor för Elgiganten 2010-10-21

1. ALLMÄNT

Elgiganten erbjuder en personlig internetbaserad backuptjänst som kallas Elgiganten Cloud (”Tjänsten”). Med denna kan du överföra digitala filer till säkra servrar och att du får tillgång till filerna via Internet. Elgiganten Cloud erbjuds dels som en gratistjänst som ingår i Supportavtalet (”Gratistjänst”) och dels som en betalningstjänst (”Betalningstjänst”). Dessa villkor gäller vid leverans av Tjänsten till privatpersoner. Avtalet gäller mellan dig som kund å ena sidan (”Kunden”) och Elgiganten (”Elgiganten Cloud”) å andra sidan. Genom att registrera dig eller använda tjänsten godkänner du villkoren i detta avtal.

2. KRAV PÅ REGISTRERING

För att kunna använda Tjänsten måste du först registrera dig. Eftersom Tjänsten är tillgänglig endast för personlig användning är det bara privatpersoner som kan registrera sig. Kunden kan inte använda Tjänsten kommersiellt utan Elgigantens godkännande. Du kan endast registrera ett konto på Tjänsten. Kunden ansvarar själv för att han/hon förvarar sitt lösenord på ett säkert sätt. Kunden är ensam ansvarig för all aktivitet som förekommer under hans/hennes användarnamn. Om Kunden förlorar sitt lösenord riskerar han/hon att förlora tillgången till sina filer. Användarnamnet och lösenordet är personliga och kan inte delas med tredje part. Kunden ska utan dröjsmål meddela Elgiganten vid förlust av användarnamn och lösenord och andra säkerhetsrisker. Kunden samtycker till att Elgiganten äger rätt att skicka e-postmeddelanden rörande Kundens konto och Tjänsten.

3. GRATISTJÄNST

Elgigantens Gratistjänst är ett gratisabonnemang där Kunden får använda Tjänsten kostnadsfritt så länge han/hon önskar, men med begränsningar när det gäller lagringskapacitet och antalet datorer. Elgiganten förbehåller sig rätten att införa andra typer av begränsningar. Elgiganten förbehåller sig rätten att visa reklam på Elgigantens Gratistjänst.

4. BETALNINGSTJÄNST

Betaltjänsten Elgiganten Cloud är ett löpande abonnemang med automatisk förlängning. Detta innebär att abonnemanget löper från det datum Kunden gör sin beställning och betalar för abonnemanget och fram till dess abonnemangsperioden för det aktuella abonnemanget löper ut. Abonnemanget förnyas därefter automatiskt när perioden löpt ut varvid Kunden debiteras på nytt vid periodens slut fram till dess Kunden väljer att avsluta abonnemanget. Se även punkt 5. Kunden kan välja att köpa ett månadseller ett årsabonnemang. Kunden kan när som helst ändra sitt månadsabonnemang till årsabonnemang. Ändringar träder i kraft först när gällande abonnemang löpt ut. Elgiganten accepterar betalning med kreditkort, bland annat Mastercard och Visa, via säker betalningstjänst. Elgiganten äger rätt att spärra kundens användarkonto vid obetald förfallen betalning. Kunden kan när som helst uppgradera Elgigantens Gratistjänst till någon av Elgigantens Betalningstjänster. Det nya abonnemanget blir tillgängligt så snart betalning inkommit.

5. UPPSÄGNING OCH UPPHÄVANDE

Kunden kan när som helst välja att säga upp Tjänsten, dock senast 10 dagar innan abonnemanget automatiskt förnyas. Vid uppsägning löper abonnemanget vidare enligt tidigare avtalad period, utan att automatiskt förnyas den nästkommande.

Kunden kan när som helst stoppa Tjänsten genom att logga in på ”Mitt konto” på hemsidan för Tjänsten och aktivt välja att radera kontot. Vid uppsägning övergår Kunden från en Betalningstjänst till en Gratistjänst och abonnemanget avslutas så snart avtalsperioden är över. Elgiganten gör inga återbetalningar till abonnenter som avbryter abonnemanget innan abonnemangsperiodens avslutande. Alla filer som Kunden har lagrat hos Elgiganten raderas när Kunden aktivt väljer att radera sitt konto, alternativt när abonnemangsperioden är avslutad. Elgiganten förbehåller sig rätten att lagra Kundens innehåll i upp till 90 dagar efter det datum då Kundens konto har raderats, alternativt när abonnemangsperioden har löpt ut.

6. ÅLDERSGRÄNS

Åldersgränsen för att registrera sig som användare av Tjänsten är 18 år. Om det kommer till vår kännedom att en registrerad kund är yngre än 18 år kommer vi att utan dröjsmål radera Kundens konto och uppgifter.

7. ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARINFORMATION

Kunden ska meddela vid ändring av e-postadress, kreditinformation och övrigt som har betydelse för abonnemanget genom att logga in på Tjänsten och gå in på ”Mitt konto”. Kunden ansvarar själv för avgifter och kostnader som uppstår på grund av att han/hon lämnat fel e-postadress eller inte meddelat ändringar.

8. TILLSTÅND ATT INSAMLA ICKE PERSONLIG INFORMATION

Tjänsten kan insamla vissa typer av information som inte kan knytas till en viss person. Detta omfattar, utan begränsning, statistik som avser hur ofta backup görs samt information om betalningar. Denna information skickas till Elgiganten och kan användas utan begränsningar. All information som Kunden lämnar till Elgiganten omfattas av Elgigantens avtal om skydd av personuppgifter. För mer information om Elgigantens bestämmelser om skydd av personuppgifter hänvisar vi till Elgigantens avtal om skydd av personuppgifter.

9. ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN OCH PROGRAMVARAN

Kunden kan lagra, dela och utbyta information, data, filer, program, idéer och åsikter (”Kundens Innehåll”). Kunden äger alla rättigheter till detta innehåll. Kundens Innehåll ägs förbehållslöst av Kunden. Elgiganten övervakar inte kundens innehåll. Om Elgiganten blir varse om att kundens innehåll bryter mot upphovsrättslagen eller svensk lagstiftning äger Elgiganten rätt att radera detta innehåll. I enlighet med Villkoren ger Elgiganten Kunden rätt att, för att kunna använda Tjänsten, installera och använda en (1) kopia av programvaran per dator Vissa typer av koder från tredje part levereras tillsammans med programvaran. Användandet av dessa koder är reglerade genom tredje parts licensvillkor. Hur många datorer Kunden kan knyta till sitt konto beror på typen av abonnemang. Programvaran, dess struktur, organisering, källkod och dokumentation innehåller affärshemligheter som tillhör Elgiganten. Kunden får inte vidaresälja, upplåta licens, hyra ut, låna ut, överföra eller distribuera programvaran eller Tjänsten till tredje part. Kunden får inte heller ändra, anpassa, översätta eller hämta programfiler för användning i annan programvara.

10. SYSTEMKRAV

Följande minimikrav gäller för den dator där Tjänsten används: Processor: Intel Pentium 4 eller senare version.

Operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista och Windows 7 med Microsofts senaste uppdateringar. Minne: 256 MB minimum (512 MB rekommenderas) Webbläsare: Internet Explorer (version 6 eller nyare), Mozilla Firefox (version 2.0 eller nyare), Safari (version 3 eller nyare), Google Chrome (version 1 eller nyare) och Opera (version 9 eller nyare). Internetuppkoppling: Bredband (DSL, kabel etc.).

11. MISSBRUK AV TJÄNSTEN

Abonnemanget är personligt och Kunden har endast rätt att använda Tjänsten för personligt bruk. Tjänsten får inte användas för kommersiella ändamål utan Elgigantens godkännande. Kunden ska förvara användarnamn och lösenord på ett säkert sätt och får inte dela dem med tredje part. Lagring av filer och innehåll som strider mot svensk lag kommer leda till att abonnemanget spärras och informationen raderas. Elgiganten ansvarar inte för vad Kunden lagrar och publicerar på Tjänsten. Elgiganten förbehåller sig rätten att kontrollera användare vid misstanke om missbruk av Tjänsten, vid brott mot svensk lag eller mot Elgigantens användarvillkor för Elgiganten Cloud. All icke godkänd användning av Tjänsten och Elgigantens system är ett brott mot Villkoren och mot svensk lag. Överträdelser polisanmäls. Elgiganten förbehåller sig rätten att spärra tillgången till och användningen av Tjänsten och/eller att radera Kundens konto och innehåll om Kunden enligt Elgigantens uppfattning bryter mot följande villkor: Kunden får inte skada eller trakassera andra eller delta i sådana aktiviteter. Kunden får inte hindra andra användare att använda Tjänsten. Kunden får inte utge sig att vara en annan person. Kunden får inte skaffa sig tillträde till andras användarkonton. Kunden får inte skaffa sig tillträde till innehåll som tillhör annan såvida denne inte uttryckligen önskar detta. Kunden får inte använda Tjänsten för att direkt eller indirekt göra massutskick av reklam eller material med opassande innehåll. Kunden får inte använda Tjänsten för att trakassera, förleda, förfölja, övervaka eller hota. Kunden får inte använda Tjänsten för att insamla information, t.ex. andras e-postadresser.

12. FRÅNSKRIVNING AV ANSVAR

Elgiganten strävar ständigt efter god kvalitet på tjänsten Elgiganten Cloud. Elgiganten arbetar med stränga säkerhetsåtgärde mot förlust, missbruk och ändring av information som lagras hos oss. Elgiganten ansvarar inte för fel, brister i eller förluster av Kundens data. Elgiganten godkänner under inga omständigheter ersättningar som överstiger det belopp Kunden inbetalat under de senaste 12 månaderna. Genom att registrera sig som användare av Tjänsten frånskriver sig Kunden rätten att rikta ersättningsanspråk mot Elgiganten och deras leverantörer på grund av tekniska fel eller förlust av Kundens Innehåll. Övriga avgifter och inbetalda belopp återbetalas inte. Inga återbetalningar eller ersättningar görs utöver vad som anges i indispositiv lag. Vid väsentlig brist kan Kunden välja att häva detta Avtal. Kundens Internetuppkoppling avgör hur snabbt det går att göra upp- ochn edladdningar. Elgiganten ansvarar inte för förluster som beror på problem med Internetuppkopplingen, varierande/instabil bandbredd hos Kundens leverantör samt om Kunden köper abonnemang utan att uppfylla systemkraven. Elgiganten ansvarar inte för innehåll som Kunden publicerar på Tjänsten. Alla reklamationer ska göras inom rimlig tid. I nödsituationer såsom allvarlig fara för hälsa, säkerhet eller miljö, naturkatastrofer, krig eller krigsliknande tillstånd, omfattande strejk eller lockout eller allvarlig risk för sabotage mot Internet eller leveransen av tjänster, äger Elgiganten rätt att vidta följande åtgärder: avbrott eller begränsningar av leveransen av tjänsten, avbrytande av tillgången till tjänsterna. Elgiganten äger också rätt att vidta åtgärder som kan innebära avbrott, störningar eller ändringar av tjänsten som anses vara nödvändiga av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Elgiganten ansvarar inte för kostnader eller förluster som Kunden kan drabbas av med anledning av sådana åtgärder. Elgiganten eftersträvar att i god tid lämna förhandsmeddelande om sådana åtgärder och gör sitt yttersta för att minimera olägenheterna för Kunden.

13. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN, PRISERNA OCH VILLKOREN

Elgiganten förbehåller sig rätten att när som helst ändra, tillfälligt dra in och helt eller delvis avsluta Tjänsten, med eller utan förhandsmeddelande. Elgiganten förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren i avtalet. Elgiganten kommer att informera Kunden vid väsentliga ändringar av avtalet om skydd av personuppgifter på Elgiganten Elgiganten Clouds hemsidor. Elgiganten förbehåller sig rätten att ändra priset för det löpande abonnemanget vilket i sådant fall gäller från och med nästa förnyelse av abonnemanget. De nya priserna meddelas direkt till Kunden på den e-postadress som angivits vid registreringen, senast en månad innan de börjar gälla.

14. ÅNGERRÄTT

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Kunden rätt att häva avtalet (ångerrätt) genom att fylla i ett formulär om ångerrätt som finns på Elgiganten Clouds hemsidor. Ifyllt formulär ska lämnas in till Elgiganten inom 14 dagar efter abonnemangets registrering och betalning. När det gäller Månadsabonnemang görs ett proportionellt avdrag från det belopp som återbetalas till Kunden. Avdraget ska utgöra värdet av den del av abonnemanget som Kunden redan har kunnat använda under den tid ångerrätten kunnat utnyttjas.

15. ÖVERLÅTELSE

Elgiganten äger rätt att överlåta detta avtal till annan tjänsteleverantör. Elgiganten ska informera Kunden vid sådan överlåtelse. Kunden ska anses vara delgiven överlåtelse 3 dagar efter det att informationen skickats till Kundens registrerade e-postadress.

16. TVIST

Avtalet ska följa och tolkas enligt svensk lag. Tvist ska i första hand lösas genom förhandling. Eventuell tvist som inte kan lösas i godo kan hänskjutas till allmän domstol.

17. KUNDSERVICE

Vid frågor om tjänsten, tekniska problem och reklamation av Tjänsten eller betalningar hänvisar vi till Elgigantens kundservice (0771-115 115).

18. KONTAKTINFORMATION

Elgiganten AB

Esbogatan 12

164 74 Kista

Org-nr: 556471-4474

Telefon: 0771-115 115

Senast uppdaterad 2017-01-17 10:11:38