Jämför produkter Du kan jämföra upp till 3 produkter

Elgiganten Cloud - Användarvillkor

15.april 2018

1. Generellt

Elgiganten AS (“Elgiganten Cloud”) erbjuder en moln-baserad (cloud) lagringstjänst (“Tjänsten”) som tillåter dig lagra, säkerhetskopiera, synkronisera och dela filer över Internet.

Dessa användarvillkor («Avtal») är ett juridiskt bindande avtal mellan Elgiganten Cloud och dig som användare. Hänvisningar till «vi», «vår» och «oss» hänvisar till Elgiganten Cloud, medan «du», «din» och «användare» hänvisar till användaren.

Genom att använda Tjänsten, accepterar du och är bunden av villkoren i detta avtal.

2. Användarkonto

För att kunna använda Tjänsten måste du skapa ett Elgiganten Cloud-konto. Du kan skapa ett gratis konto («Gratis konto»), ett individuellt, betalt konto («Individuellt konto»), familjekonto med högst 5 enskilda användare («Familjekonto») eller ett företagskonto («Företagskonto»).

3. Gratis konto

Gratis konton finns endast tillgängliga för individer, och inte för företag, organisationer och liknande. Ett gratis konto tillhandahålls gratis med givna begränsningar när det gäller lagringskapacitet och funktioner. Elgiganten Cloud förbehåller sig rätten att använda andra begränsningar samt att visa betalade annonser på Gratis konton. Ett Gratis konto kan avslutas av Elgiganten Cloud om det har varit inaktivt i ett år eller längre. Ett Gratis konto kan när som helst uppgraderas till ett Individuellt konto.

4. Individuellt konto och Familjekonto

Individuella och Familjekonton är betalda abonnemangskonton som är uteslutande tillgängliga för individer, och inte för företag, organisationer och liknande. Individuella och Familjekonton är försedda med lagringskapacitet och funktioner enligt den valda prenumerationsplanen.

Individuella och Familjekonton har en varighet på en eller tolv månader. Detta förnyas sedan automatiskt för en ny prenumerationsperiod (en eller tolv månader) om inte användaren avvisar det betalda abonnemanget innan dagen för den aktuella prenumerationsperioden slutar.

Användarens kreditkort debiteras automatiskt när en prenumeration förnyas. Betalningar återbetalas inte, även vid användarens uppsägning. Användaren kan när som helst avbryta eller ändra sin prenumeration.

När ett Familjekonto är etablerat skapas en familjeadministratör automatiskt. Familjeadministratören ansvarar för att lägga till och behålla familjemedlemmarna samt abonnemangets medlemmar.

Familjeadministratören identifierar medlemmar av Familjekontot genom att ange en e-postadress eller ett mobilnummer för varje medlem. Som familjeadministratör är du ansvarig för att betala avgifterna för alla medlemmars användning av Familjekontot.

Familjeadministratören har inte tillgång till data som lagras på medlemmars konton om den inte delas med administratören.

Medlemmar har endast tillgång till sina egna filer, om inte andra medlemmar har delat filer med dem. Medlemmar kan dela data och filer med andra.

En familjeadministratör kan när som helst uppgradera (lägga till lagring eller medlemmar) eller nedgradera (ta bort lagringsutrymme eller minska antal medlemmar) kontot, eller ändra prenumerationsperioden. Administratören kan när som helst skapa ett Familjekonto. Vid uppsägning raderas all lagrad data 90 dagar efter utgångsdatumet.

Samtliga medlemmar av ett Familjekonto måste ha samma bostadsadress. Medlemmar måste bekräfta detta vid registrering.

5. Företagskonto

Ett företag, en organisation eller en individ kan skapa ett Företagskonto. När ett Företagskonto är upprättat, skapas en Företagskonto-administratör automatiskt. Företagskonto-administratören ansvarar för att lägga till och underhålla Företagskontot samt medlemmar. För Företagskonto gäller särskilda villkor, se punkt 13 nedan.

6. Licens för att använda Tjänsten

När en användare har tecknat ett konto i enlighet med licensvillkoren samt Elgiganten Clouds instruktioner, ger Elgiganten Cloud användaren rätt att använda Tjänsten.

Användaren ska endast använda Tjänsten inom ramen för syftet och med de begränsningar samt instruktioner som krävs av Elgiganten Cloud.

Elgiganten Cloud ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar licens att installera och använda Tjänsten inom det angivna syftet. Licensen får inte lämnas ut till andra eller på något annat sätt delas tillgängligt för andra än de som anges i detta avtal. Källkod som ägs av tredje part kan levereras tillsammans med Tjänsten och omfattas av gällande tredjeparts-licenser.

Tjänsten och dess struktur, organisation, källkod och dokumentation innehåller affärshemligheter. Elgiganten Cloud är ensam innehavare av Tjänsten och Programvaran som används för att leverera Tjänsten samt eventuell medföljande dokumentation.

Tjänsten tillåter användaren att dela, skicka samt utbyta digitalt innehåll med andra. Användaren måste ha alla nödvändiga rättigheter att distribuera detta digitala innehåll. Genom att använda Tjänsten bekräftar du att Elgiganten Cloud inte har någon kontroll över det digitala innehåll som överförs eller används med Tjänsten. Därför kan Elgiganten Cloud på intet sätt hållas ansvarig för användningen, innehållet eller lagringen av detta digitala innehåll. Elgiganten Cloud förbehåller sig rätten att, efter eget omdöme, ta bort innehåll eller införa andra restriktioner eller åtgärder som anses nödvändiga för att säkerställa att gällande lagar och bestämmelser följs. Elgiganten Cloud förbehåller sig rätten att genomföra viruskontroller och kan neka att särskilda filer laddas upp.

Användaren får inte använda Tjänsten kommersiellt, inklusive men inte begränsat till försäljning eller distribution av Tjänsten, programvaran eller dokumentationen till en tredje part.

7. Uppgradering och nedgradering

Du kan uppgradera från ett Gratis konto till ett Individuellt- eller Familjekonto genom att följa Elgiganten Clouds uppgraderingsprocedurer. På samma sätt kan du nedgradera från Individuellt- och Familjekonto till ett Gratis konto.

Nedgradering av ett konto innebär att byta från ett Individuellt- eller Familjekonto till ett Gratis konto. Innan du kan utföra en sådan nedgradering måste du ta bort filer från ditt Individuella- eller Familjekonto så att den totala datamängden inte överstiger 5 GB i lagringsutrymme. För Familjekonto måste du även ta bort alla andra medlemmar innan du kan nedgradera till Individuellt- eller Gratis konto.

8. Förnyelser, uppsägning och avslutning av abonnemanget

Prenumerationer på Individuella, Familje- och Företagskonton förnyas automatiskt när en prenumerationsperiod löper ut.

Användaren kan när som helst avbryta prenumerationen. När en prenumeration har upphört betyder det att den inte kommer att förnyas när prenumerationsperioden löper ut.

När ett abonnemang har upphört, kommer Elgiganten Cloud att nedgradera användarens konto till ett Gratis konto. Om ditt konto innehåller mer än 5 GB lagringsutrymme tas alla filer bort från ditt konto under denna nedgradering.

Om användaren inte har betalat avgifter eller är skyldig övriga belopp till Elgiganten Cloud, har Elgiganten Cloud rätt att säga upp kontot och radera all användardata 90 dagar efter den ursprungliga betalningsfristen.

9. Åldersgräns

Åldersgränsen är 13 år för att skapa ett Gratis konto, Individuellt- eller Familjekonto. Elgiganten Cloud har rätt att radera all information inklusive användarkonto, data och filer om Elgiganten Cloud misstänker att användaren som skapade kontot är under 13 år.

För Familjekonton är det Familjeadministratören som måste vara över 13 år.

10. Ändringar i personlig information

Användaren måste meddela Elgiganten Cloud om ändringar av till exempel e-postadress, kreditkortsinformation och andra viktiga saker omedelbart genom att ändra kontoinställningarna under Inställningar. Användaren är ensam ansvarig för eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktig eller saknad användarinformation.

11. Sekretess och datainsamling

Elgiganten Cloud kan samla in opersonlig, identifierbar information som finns på datorn och är associerad med användningen av tjänsten. Detta inkluderar, utan begränsning, statistik och prestandametri relaterade till programvaran. Denna information skickas till Elgiganten Cloud och kan användas av Elgiganten Cloud utan några begränsningar.

Om ett giltigt domstolsbeslut från en norsk domstol presenteras kommer Elgiganten Cloud att tillhandahålla användardata till norska myndigheter i enlighet med norsk lag. Elgiganten Cloud meddelar användaren vid sådana tillfällen.

Läs mer om våra riktlinjer för integritetsskydd

Läs mer om köpvillkor för Elgiganten

12. Bonuslagring

Du kan tjäna ytterligare gratis lagringsutrymme («Bonuslagring») i ditt konto. Bonuslagring är gratis lagring som tillgängliggörs för ditt användarkonto under en begränsad tid. Bonuslagring är endast tillgängligt för Gratis konto och Individuella konton.

Elgiganten Cloud förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra villkoren för bonuslagring.

13. Särskilda villkor för Företagskonto

Om du har ett företagskonto gäller detta kapitel (Särskilda villkor för Företagskonto) för din användning av Tjänsten.

Ett Företagskonto upprättas av en Företagskonto-administratör («administratör») som väljer typen av företagsabonnemang och lägger till medlemmar («medlemmar») i Företagskontot samt skapar separata konton för varje medlem. Administratören identifierar medlemmarna av företagskontot genom att tillhandahålla e-postadresser för samtliga medlemmar. Som administratör är du ansvarig för att betala avgifter för alla medlemmars användning av Företagskontot.

Administratören ska ha exklusiv kontroll över förvaltningen av samtliga medlemskonton, och se till att all användning av Tjänsten utförs i enlighet med detta avtal och andra instruktioner från Elgiganten Cloud. Det är administratörens ansvar att se till att medlemmens lagringskapacitet ökas eller minskas efter behov. Administratören ansvarar också för att lägga till eller ta bort enskilda konton efter behov.

Det går inte att intjäna Bonuslagring för Företagskonton.

Administratören kan inte få tillgång till data som är lagrad på medlemskonton om den inte delas med administratören. Administratören har tillgång till läsaktivitet på medlemmarnas konton och kan därmed läsa fil- och mappnamn med uppladdade filer och andra uppgifter om kontoaktivitet.

Medlemmar har endast tillgång till egna filer, om inte andra medlemmar har delat filer med dem. Medlemmar kan dela data och filer med andra.

Abonnemanget förnyas automatiskt månadsvis eller årligen, beroende på administratörens val.

En administratör kan när som helst uppgradera (lägga till lagring eller antal konton) eller nedgradera (ta bort lagringsutrymme eller minska antalet konton) eller ändra prenumerationsperioden. Sådana ändringar kommer att gälla från slutet av den aktuella prenumerationsperioden. Administratören kan när som helst säga upp ett Företagskonto. Vid uppsägning raderas alla lagrade data omedelbart.

14. Krav för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten måste du ha en kompatibel dator eller mobilenhet med internetåtkomst. Om du använder Tjänsten via en trådlös anslutning kan det leda till ökade kostnader från mobiloperatören. Du är ansvarig för att betala alla datakostnader och för all utrustning och andra tredjepartstjänster du använder för att komma åt Tjänsten.

Användaren ansvarar för att komma ihåg sitt lösenord och behandla det konfidentiellt. Användaren är ensam ansvarig för all verksamhet som uppstår under hans/hennes användarnamn. Om användaren förlorar lösenordet för användarens konto kan användaren inte få tillgång till hans/hennes data. Användarens användarnamn och lösenord är personliga och kan inte delas med en tredje part. Om användaren blir medveten om missbruk av sitt konto måste de genast underrätta Elgiganten Cloud.

15. Rättvis och godtagbar användning

All användning av Elgiganten Clouds produkter och tjänster ska överensstämma med de principer som beskrivs i detta avtal och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Elgiganten Cloud kan etablera eller utöka operativa metoder för att säkerställa tillgängligheten av Tjänsten och för att förhindra missbruk. Som en del av dessa operativa metoder förbehåller vi oss rätten att övervaka våra system för att identifiera överdriven användning av lagrings- och nätverksresurser samt att genomföra tekniska och andra åtgärder som vi anser nödvändiga.

Användare med Individuella konton kan använda tjänsten för normal enskild användning. Elgiganten Cloud begränsar inte bandbredd eller lagring på obegränsade abonnemang, men vi förbehåller oss rätten att förhindra överdriven användning och missbruk av Tjänsten. Om en användares totala lagrings- och nätverksanvändning är betydligt större än den normala användningen av en genomsnittlig användare av Elgiganten Cloud, och/eller indikerar att tjänsten används för annat än enskilt bruk, kan det i vissa fall anses vara missbruk av tjänsten.

I fall som nämnts ovan förbehåller vi oss rätten att erbjuda ett alternativt Elgiganten Cloud-abonnemang, eller i vissa fall ta bort användarkontot och/eller användardata. Användaren kommer att kontaktas av oss med förslag till förändring eller meddelande om åtgärd vid sådana tillfällen.

Användare kan inte sälja kontot eller något av kontots tjänster. Du kan inte dela ditt lösenord med en tredje part och måste spara det på ett säkert och lämpligt sätt. Det är ett brott mot detta avtal att använda Elgiganten Cloud tjänster och/eller produkter för olaglig verksamhet. Du får inte lagra och/eller distribuera data på Tjänsten som bryter mot norska lagar och andra författningar, inklusive sekretess och upphovsrättslagar. Detta inkluderar barnpornografi, piratkopierat material och/eller annat olagligt innehåll.

Elgiganten Cloud förbehåller sig rätten att blockera åtkomst eller förbjuda användningen av Tjänsten, radera användardata och/eller ta bort användarkonton om vi anser att användaren bryter mot denna överenskommelse.

Lagring och/eller distribution av data som bryter mot norsk lag kommer att rapporteras till myndigheterna.

16. Ansvar och garantier

Elgiganten Cloud är, under inga omständigheter, ansvarig för skada, kostnader eller förluster som är förknippade med användningen av Tjänsten. Detta gäller också för förlust av data som lagras i Tjänsten och konsekvenserna av dataförlust. Elgiganten Cloud är inte ansvarig trots att Elgiganten Cloud har fått råd om risken för förlust.

Elgiganten Clouds totala ansvar för någon form av skada, kostnad eller förlust relaterad till Tjänsten och dessa licensvillkor är under varje omständighet begränsade ett belopp som motsvarar betalt vederlag för det kontot under de senaste 12 månaderna innan fordran uppstod.

Elgiganten Cloud har inget ansvar för indirekt förlust, konsekvens- eller följdskador av något slag.

17. Marknadsföring och kommunikation i elektroniska kanaler

Elgiganten Cloud skickar användaren relevant och anpassad information om nyheter, produkter och tjänster från företaget i kanaler som e-post och SMS, samt när användaren är inloggad på tjänsten på webben eller i appen. Användaren kan när som helst reservera sig mot denna typ av marknadsföring.

18. Ändringar i Tjänsten och användarvillkor

Elgiganten Cloud förbehåller sig rätten att ändra villkoren i avtalet med 30 (trettio) dagars varning. Elgiganten Cloud förbehåller sig också rätten att helt eller delvis avbryta, ändra eller säga upp tjänsten, efter att ha varnat användaren per e-post minst 30 (trettio) dagar före en sådan ändring eller uppsägning av Tjänsten. Elgiganten Cloud förbehåller sig rätten att ändra priser på nuvarande prenumerationer. Ändringarna träder i kraft 30 (trettio) dagar efter det att varningen har skickats. Alla meddelanden om förändringar som nämns ovan skickas till användaren via e-post.

19. Rätt att avbryta

Användaren rätt att avbryta Tjänsten i en period på 14 (fjorton) dagar efter köpet utan några ytterligare skyldigheter för användaren. Rätten att avbryta är endast tillgänglig för Individuella konton.

20. Diverse

Elgiganten Cloud förbehåller sig rätten att tilldela detta avtal till en tredje part. Elgiganten Cloud kommer att meddela användarna om en sådan förändring. Användaren kommer att meddelas 3 (tre) dagar i förväg via e-post.

21. Lag och tvistlösning

Detta avtal är föremål för och tolkas i enlighet med norsk lag. Parterna antar Oslo distriktsdomstol som rättsplats.

22. Kundservice

För frågor om tjänsten, kontakta kundservice via e-post på support@elgiganten.se. Elgiganten kommer att försöka svara på alla förfrågningar inom rimlig tid.

23. Kontaktinformation

E-post: support@elgiganten.se

Adress:

Elgiganten AB

PUL

Esbogatan 12

164 74 Kista

Org-nr: 556471-4474

Telefon: 0771-115 115

Elgiganten Cloud - Användarvillkor

15.april 2018

1. Generellt

Jotta AS (“Jotta”) erbjuder en moln-baserad (cloud) lagringstjänst (“Tjänsten”) som tillåter dig lagra, säkerhetskopiera, synkronisera och dela filer över Internet.

Dessa användarvillkor («Avtal») är ett juridiskt bindande avtal mellan Jotta och dig som användare. Hänvisningar till «vi», «vår» och «oss» hänvisar till Jotta, medan «du», «din» och «användare» hänvisar till användaren.

Genom att använda Tjänsten, accepterar du och är bunden av villkoren i detta avtal.

2. Användarkonto

För att kunna använda Tjänsten måste du skapa ett Jotta-konto. Du kan skapa ett gratis konto («Gratis konto»), ett individuellt, betalt konto («Individuellt konto»), familjekonto med högst 5 enskilda användare («Familjekonto») eller ett företagskonto («Företagskonto»).

3. Gratis konto

Gratis konton finns endast tillgängliga för individer, och inte för företag, organisationer och liknande. Ett gratis konto tillhandahålls gratis med givna begränsningar när det gäller lagringskapacitet och funktioner. Jotta förbehåller sig rätten att använda andra begränsningar samt att visa betalade annonser på Gratis konton. Ett Gratis konto kan avslutas av Jotta om det har varit inaktivt i ett år eller längre. Ett Gratis konto kan när som helst uppgraderas till ett Individuellt konto.

4. Individuellt konto och Familjekonto

Individuella och Familjekonton är betalda abonnemangskonton som är uteslutande tillgängliga för individer, och inte för företag, organisationer och liknande. Individuella och Familjekonton är försedda med lagringskapacitet och funktioner enligt den valda prenumerationsplanen.

Individuella och Familjekonton har en varighet på en eller tolv månader. Detta förnyas sedan automatiskt för en ny prenumerationsperiod (en eller tolv månader) om inte användaren avvisar det betalda abonnemanget innan dagen för den aktuella prenumerationsperioden slutar.

Användarens kreditkort debiteras automatiskt när en prenumeration förnyas. Betalningar återbetalas inte, även vid användarens uppsägning. Användaren kan när som helst avbryta eller ändra sin prenumeration.

När ett Familjekonto är etablerat skapas en familjeadministratör automatiskt. Familjeadministratören ansvarar för att lägga till och behålla familjemedlemmarna samt abonnemangets medlemmar.

Familjeadministratören identifierar medlemmar av Familjekontot genom att ange en e-postadress eller ett mobilnummer för varje medlem. Som familjeadministratör är du ansvarig för att betala avgifterna för alla medlemmars användning av Familjekontot.

Familjeadministratören har inte tillgång till data som lagras på medlemmars konton om den inte delas med administratören.

Medlemmar har endast tillgång till sina egna filer, om inte andra medlemmar har delat filer med dem. Medlemmar kan dela data och filer med andra.

En familjeadministratör kan när som helst uppgradera (lägga till lagring eller medlemmar) eller nedgradera (ta bort lagringsutrymme eller minska antal medlemmar) kontot, eller ändra prenumerationsperioden. Administratören kan när som helst skapa ett Familjekonto. Vid uppsägning raderas all lagrad data 90 dagar efter utgångsdatumet.

Samtliga medlemmar av ett Familjekonto måste ha samma bostadsadress. Medlemmar måste bekräfta detta vid registrering.

5. Företagskonto

Ett företag, en organisation eller en individ kan skapa ett Företagskonto. När ett Företagskonto är upprättat, skapas en Företagskonto-administratör automatiskt. Företagskonto-administratören ansvarar för att lägga till och underhålla Företagskontot samt medlemmar. För Företagskonto gäller särskilda villkor, se punkt 13 nedan.

6. Licens för att använda Tjänsten

När en användare har tecknat ett konto i enlighet med licensvillkoren samt Jottas instruktioner, ger Jotta användaren rätt att använda Tjänsten.

Användaren ska endast använda Tjänsten inom ramen för syftet och med de begränsningar samt instruktioner som krävs av Jotta.

Jotta ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar licens att installera och använda Tjänsten inom det angivna syftet. Licensen får inte lämnas ut till andra eller på något annat sätt delas tillgängligt för andra än de som anges i detta avtal. Källkod som ägs av tredje part kan levereras tillsammans med Tjänsten och omfattas av gällande tredjeparts-licenser. Mer information om licenser från tredje part finns på www.jottacloud.com/software/Third-party_licenses.txt.

Tjänsten och dess struktur, organisation, källkod och dokumentation innehåller affärshemligheter. Jotta är ensam innehavare av Tjänsten och Programvaran som används för att leverera Tjänsten samt eventuell medföljande dokumentation.

Tjänsten tillåter användaren att dela, skicka samt utbyta digitalt innehåll med andra. Användaren måste ha alla nödvändiga rättigheter att distribuera detta digitala innehåll. Genom att använda Tjänsten bekräftar du att Jotta inte har någon kontroll över det digitala innehåll som överförs eller används med Tjänsten. Därför kan Jotta på intet sätt hållas ansvarig för användningen, innehållet eller lagringen av detta digitala innehåll. Jotta förbehåller sig rätten att, efter eget omdöme, ta bort innehåll eller införa andra restriktioner eller åtgärder som anses nödvändiga för att säkerställa att gällande lagar och bestämmelser följs. Jotta förbehåller sig rätten att genomföra viruskontroller och kan neka att särskilda filer laddas upp.

Användaren får inte använda Tjänsten kommersiellt, inklusive men inte begränsat till försäljning eller distribution av Tjänsten, programvaran eller dokumentationen till en tredje part.

7. Uppgradering och nedgradering

Du kan uppgradera från ett Gratis konto till ett Individuellt- eller Familjekonto genom att följa Jottas uppgraderingsprocedurer. På samma sätt kan du nedgradera från Individuellt- och Familjekonto till ett Gratis konto.

Nedgradering av ett konto innebär att byta från ett Individuellt- eller Familjekonto till ett Gratis konto. Innan du kan utföra en sådan nedgradering måste du ta bort filer från ditt Individuella- eller Familjekonto så att den totala datamängden inte överstiger 5 GB i lagringsutrymme. För Familjekonto måste du även ta bort alla andra medlemmar innan du kan nedgradera till Individuellt- eller Gratis konto.

8. Förnyelser, uppsägning och avslutning av abonnemanget

Prenumerationer på Individuella, Familje- och Företagskonton förnyas automatiskt när en prenumerationsperiod löper ut.

Användaren kan när som helst avbryta prenumerationen. När en prenumeration har upphört betyder det att den inte kommer att förnyas när prenumerationsperioden löper ut.

När ett abonnemang har upphört, kommer Jotta att nedgradera användarens konto till ett Gratis konto. Om ditt konto innehåller mer än 5 GB lagringsutrymme tas alla filer bort från ditt konto under denna nedgradering.

Användaren/Familjekonto-administratören kan när som helst ta bort användarkontot. Detta kan göras i Inställningar, på sidan «Konto och profil». Användarens data raderas omedelbart vid uppsägning av kontot och när en prenumeration löper ut.

Jotta förbehåller sig rätten att lagra användardata i upp till 90 dagar efter det att kontot har upphört för Gratis, Individuella- och Familjekonton.

Om användaren inte har betalat avgifter eller är skyldig övriga belopp till Jotta, har Jotta rätt att säga upp kontot och radera all användardata 90 dagar efter den ursprungliga betalningsfristen.

Jotta har rätt att säga upp användarens konto om användaren agerar på ett sätt som inte överensstämmer med detta avtal eller instruktioner från Jotta.

9. Åldersgräns

Åldersgränsen är 13 år för att skapa ett Gratis konto, Individuellt- eller Familjekonto. Jotta har rätt att radera all information inklusive användarkonto, data och filer om Jotta misstänker att användaren som skapade kontot är under 13 år.

För Familjekonton är det Familjeadministratören som måste vara över 13 år.

10. Ändringar i personlig information

Användaren måste meddela Jotta om ändringar av till exempel e-postadress, kreditkortsinformation och andra viktiga saker omedelbart genom att ändra kontoinställningarna under Inställningar. Användaren är ensam ansvarig för eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktig eller saknad användarinformation.

11. Sekretess och datainsamling

Jotta kan samla in opersonlig, identifierbar information som finns på datorn och är associerad med användningen av tjänsten. Detta inkluderar, utan begränsning, statistik och prestandametri relaterade till programvaran. Denna information skickas till Jotta och kan användas av Jotta utan några begränsningar.

Om ett giltigt domstolsbeslut från en norsk domstol presenteras kommer Jotta att tillhandahålla användardata till norska myndigheter i enlighet med norsk lag. Jotta meddelar användaren vid sådana tillfällen.

Läs mer om våra riktlinjer för integritetsskydd

12. Bonuslagring

Du kan tjäna ytterligare gratis lagringsutrymme («Bonuslagring») i ditt konto. Bonuslagring är gratis lagring som tillgängliggörs för ditt användarkonto under en begränsad tid. Bonuslagring är endast tillgängligt för Gratis konto och Individuella konton.

Jotta förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra villkoren för bonuslagring.

13. Särskilda villkor för Företagskonto

Om du har ett företagskonto gäller detta kapitel (Särskilda villkor för Företagskonto) för din användning av Tjänsten.

Ett Företagskonto upprättas av en Företagskonto-administratör («administratör») som väljer typen av företagsabonnemang och lägger till medlemmar («medlemmar») i Företagskontot samt skapar separata konton för varje medlem. Administratören identifierar medlemmarna av företagskontot genom att tillhandahålla e-postadresser för samtliga medlemmar. Som administratör är du ansvarig för att betala avgifter för alla medlemmars användning av Företagskontot.

Administratören ska ha exklusiv kontroll över förvaltningen av samtliga medlemskonton, och se till att all användning av Tjänsten utförs i enlighet med detta avtal och andra instruktioner från Jotta. Det är administratörens ansvar att se till att medlemmens lagringskapacitet ökas eller minskas efter behov. Administratören ansvarar också för att lägga till eller ta bort enskilda konton efter behov.

Det går inte att intjäna Bonuslagring för Företagskonton.

Administratören kan inte få tillgång till data som är lagrad på medlemskonton om den inte delas med administratören. Administratören har tillgång till läsaktivitet på medlemmarnas konton och kan därmed läsa fil- och mappnamn med uppladdade filer och andra uppgifter om kontoaktivitet.

Medlemmar har endast tillgång till egna filer, om inte andra medlemmar har delat filer med dem. Medlemmar kan dela data och filer med andra.

Abonnemanget förnyas automatiskt månadsvis eller årligen, beroende på administratörens val.

En administratör kan när som helst uppgradera (lägga till lagring eller antal konton) eller nedgradera (ta bort lagringsutrymme eller minska antalet konton) eller ändra prenumerationsperioden. Sådana ändringar kommer att gälla från slutet av den aktuella prenumerationsperioden. Administratören kan när som helst säga upp ett Företagskonto. Vid uppsägning raderas alla lagrade data omedelbart.

14. Krav för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten måste du ha en kompatibel dator eller mobilenhet med internetåtkomst. Om du använder Tjänsten via en trådlös anslutning kan det leda till ökade kostnader från mobiloperatören. Du är ansvarig för att betala alla datakostnader och för all utrustning och andra tredjepartstjänster du använder för att komma åt Tjänsten.

Användaren ansvarar för att komma ihåg sitt lösenord och behandla det konfidentiellt. Användaren är ensam ansvarig för all verksamhet som uppstår under hans/hennes användarnamn. Om användaren förlorar lösenordet för användarens konto kan användaren inte få tillgång till hans/hennes data. Användarens användarnamn och lösenord är personliga och kan inte delas med en tredje part. Om användaren blir medveten om missbruk av sitt konto måste de genast underrätta Jotta.

15. Rättvis och godtagbar användning

All användning av Jottas produkter och tjänster ska överensstämma med de principer som beskrivs i detta avtal och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Jotta kan etablera eller utöka operativa metoder för att säkerställa tillgängligheten av Tjänsten och för att förhindra missbruk. Som en del av dessa operativa metoder förbehåller vi oss rätten att övervaka våra system för att identifiera överdriven användning av lagrings- och nätverksresurser samt att genomföra tekniska och andra åtgärder som vi anser nödvändiga.

Användare med Individuella konton kan använda tjänsten för normal enskild användning. Jotta begränsar inte bandbredd eller lagring på obegränsade abonnemang, men vi förbehåller oss rätten att förhindra överdriven användning och missbruk av Tjänsten. Om en användares totala lagrings- och nätverksanvändning är betydligt större än den normala användningen av en genomsnittlig användare av Jotta, och/eller indikerar att tjänsten används för annat än enskilt bruk, kan det i vissa fall anses vara missbruk av tjänsten.

I fall som nämnts ovan förbehåller vi oss rätten att erbjuda ett alternativt Jotta-abonnemang, eller i vissa fall ta bort användarkontot och/eller användardata. Användaren kommer att kontaktas av oss med förslag till förändring eller meddelande om åtgärd vid sådana tillfällen.

Användare kan inte sälja kontot eller något av kontots tjänster. Du kan inte dela ditt lösenord med en tredje part och måste spara det på ett säkert och lämpligt sätt. Det är ett brott mot detta avtal att använda Jotta tjänster och/eller produkter för olaglig verksamhet. Du får inte lagra och/eller distribuera data på Tjänsten som bryter mot norska lagar och andra författningar, inklusive sekretess och upphovsrättslagar. Detta inkluderar barnpornografi, piratkopierat material och/eller annat olagligt innehåll.

Jotta förbehåller sig rätten att blockera åtkomst eller förbjuda användningen av Tjänsten, radera användardata och/eller ta bort användarkonton om vi anser att användaren bryter mot denna överenskommelse.

Lagring och/eller distribution av data som bryter mot norsk lag kommer att rapporteras till myndigheterna.

16. Ansvar och garantier

Jotta är, under inga omständigheter, ansvarig för skada, kostnader eller förluster som är förknippade med användningen av Tjänsten. Detta gäller också för förlust av data som lagras i Tjänsten och konsekvenserna av dataförlust. Jotta är inte ansvarig trots att Jotta har fått råd om risken för förlust.

Jottas totala ansvar för någon form av skada, kostnad eller förlust relaterad till Tjänsten och dessa licensvillkor är under varje omständighet begränsade ett belopp som motsvarar betalt vederlag för det kontot under de senaste 12 månaderna innan fordran uppstod.

Jotta har inget ansvar för indirekt förlust, konsekvens- eller följdskador av något slag.

17. Marknadsföring och kommunikation i elektroniska kanaler

Jotta skickar användaren relevant och anpassad information om nyheter, produkter och tjänster från företaget i kanaler som e-post och SMS, samt när användaren är inloggad på tjänsten på webben eller i appen. Användaren kan när som helst reservera sig mot denna typ av marknadsföring.

Vanlig kundkommunikation, t.ex. information om tjänsten och kundrelationen, ändringar, uppdateringar med mera, anses inte som marknadsföring, och Jotta kommer att skicka denna typ av information till användaren oavsett om användaren har reserverat sig mot elektronisk marknadsföring.

18. Ändringar i Tjänsten och användarvillkor

Jotta förbehåller sig rätten att ändra villkoren i avtalet med 30 (trettio) dagars varning. Jotta förbehåller sig också rätten att helt eller delvis avbryta, ändra eller säga upp tjänsten, efter att ha varnat användaren per e-post minst 30 (trettio) dagar före en sådan ändring eller uppsägning av Tjänsten. Jotta förbehåller sig rätten att ändra priser på nuvarande prenumerationer. Ändringarna träder i kraft 30 (trettio) dagar efter det att varningen har skickats. Alla meddelanden om förändringar som nämns ovan skickas till användaren via e-post.

19. Rätt att avbryta

Användaren rätt att avbryta Tjänsten i en period på 14 (fjorton) dagar efter köpet utan några ytterligare skyldigheter för användaren. Rätten att avbryta är endast tillgänglig för Individuella konton.

20. Diverse

Jotta förbehåller sig rätten att tilldela detta avtal till en tredje part. Jotta kommer att meddela användarna om en sådan förändring. Användaren kommer att meddelas 3 (tre) dagar i förväg via e-post.

21. Lag och tvistlösning

Detta avtal är föremål för och tolkas i enlighet med norsk lag. Parterna antar Oslo distriktsdomstol som rättsplats.

22. Kundservice

För frågor om tjänsten, kontakta kundservice via e-post på support@jottacloud.com. Jotta kommer att försöka svara på alla förfrågningar inom rimlig tid.

23. Kontaktinformation

E-post: support@jottacloud.com

Adress:

Elgiganten AB

PUL

Esbogatan 12

164 74 Kista

Org-nr: 556471-4474

Telefon: 0771-115 115